Công ty Thành viên
Công ty Cổ phần Phú An Thạnh
Công ty Cổ phần Phú An Thạnh được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005667 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/12/2006. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Công ty Cổ phần Phú An Thạnh hiện đang đầu tư xây dựng khu công nghiệp Bắc An Thạnh có quy mô 692,23ha tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An ( http://www.longan.gov.vn/Pages/Khu-cum-cong-nghiep.aspx?pid=2&sid=24 ).
Công ty cổ phần Phú An Thạnh có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần An Phú chiếm 29,8%. Cơ cấu cổ đông như sau:

STT
Cổ đông
Số cổ phần
Giá trị cổ phần (nghìn đồng)
Tỷ lệ (%)
1
Trần Văn Ngọc
250.000
250.000.000
50,00
2
Công ty Cổ phần An Phú
149.00
149.000.000
29,80
3
Lê Thị Kim Yến
99.600
99.600.000
19,92
4
Lâm Trúc Nhỏ
1.000
1.000.000
0,20
5
Lê Kim Liên
400
400.000
0,08
Tổng cộng
500.000
500.000.000
100

 

 

Áo len đẹp