Công ty Thành viên
Công ty Cổ phần Phú Mỹ An
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ An được thành lập vào tháng 12 năm 2006 với vốn điều lệ 150 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005802 ngày 27/12/2006 (thay đổi lần 2 ngày 21/01/2009). Công ty Cổ phần An Phú chiếm 41,67% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phú Mỹ An. Hoạt động kinh doanh chính của công ty Phú Mỹ An là xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư kinh doanh bất động sản. Công ty Phú Mỹ An hiện đang hợp tác đầu tư với Công ty Allgreen (Singapore) triển khai dự án khu căn hộ Regency Park tại phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách cổ đông sáng lập và số vốn góp hiện tại (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2) như sau:
 

STT

Tên cổ đông

Số cổ phần

Giá trị cổ phần

Tỷ lệ (%)

1

Công ty Cồ phần An Phú

62.500

62.500.000

41,67

2

Lâm Trúc Nhỏ

43.750

43.750.000

29,17

3

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ

43.750

43.750.000

29,17

Tổng cộng

150.000

150.000.000

100,00

Áo len đẹp